صندوق زمین و ساختمان مسکن نگین در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)
 ناظر  شرکت مهندسین مشاور نوید ایستا سازه
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
 حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 96/06/31

کل خالص ارش دارایی ها(ريال) 277,583,000,000
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده
9،990
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری شده به ارزش روز
10,281
  تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27،000،000
دی ان ان