بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

خالص ارزش دارایی‌ها

عنوان تاریخ درج
گزارش خالص ارزش دارایی ها به ارزش روز در تاریخ 1398/06/31 1398/08/14
گزارش خالص ارزش دارایی ها به بهای تمام شده در تاریخ 1398/06/31 1398/08/14
گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده در تاریخ 98/03/31 1398/05/15
گزارش خالص ارزش دارایی های صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری به بهای تمام شده و ارزش روز در تاریخ 13971229 1398/02/14
گزارش ارزش خالص دارایی منتهی به 30 آذر 97 صندوق نگین 1397/10/26
گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ 1397/06/31به ارزش روز 1397/08/19
گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ 1397/06/31 به بهای تمام شده 1397/08/19
نگین - گزارش ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری - 31-03-97 1397/05/22
نگین - گزارش ارزش خالص دارایی ها - 30-09-96 1397/05/22
نگین - ارزش خالص دارایی ها 31-03-1396 1397/05/22
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ 1397/03/31 1397/05/16
گزارش خالص ارزش داراییها حسابرسی شده نگین منتهی به اسفند 95 1397/03/02
گزارش خالص ارزش دارایی های صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری به بهای تمام شده و ارزش روز در تاریخ 1396/12/29 1397/02/26
گزارش خالص ارزش داراییها به بهای تمام شده 1397/02/11
گزارش ارزش خالص واحدهای نگین شهرری به تاریخ 1396/11/15 1396/11/16
گزارش ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ 96/03/31 1396/05/11
گزارش خالص ارزش داراییها حسابرسی شده نگین منتهی به اسفند 95 1396/03/02
گزارش خالص ارزش داراييها به ارزش روز صندوق زمین و ساختمان نگين شهر ری 1396/02/16
گزارش خالص ارزش داراییها به بهای تمام شده 1396/02/11