بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت های مالی حسابرسی شده دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/08/14
صورت‌های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 98/06/31 (حسابرسی نشده) 1398/08/08
صورت‌های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 98/03/31 1398/05/15
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 13971229 صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری 1398/02/14
صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 صندوق نگین 1398/02/07
صورتهای مالی منتهی به 30 آذر 97 صندوق نگین 1397/10/26
صورتهای مالی حسابرسی شده 1397/06/31 1397/08/19
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/28
صورت مالی 9 ماهه صندوق زمین و ساختمان نگین - حسابرسی نشده 30-09-96 1397/05/22
صورت مالی نگین29-12-96-حسابرسی نشده 1397/05/21
صورت مالی نگین31-06-96-حسابرسی نشده 1397/05/21
صورت مالی نگین 30-12-95-حسابرسی نشده 1397/05/21
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره میانی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/30
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/12/29 صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری 1397/02/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/08
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/28
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 96/06/31 حسابرسی شده 1396/08/14
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 96/06/31 حسابرسی نشده 1396/08/10
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/02
صورتهای مالی حسابرسی شده نگین منتهی به اسفند 95 1396/03/02
صورتهای مالی یک ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/11